loader image

Regulamin sklepu internetowego Dukkar.pl

Sklep internetowy dukkar.pl działający pod adresem http://localhost/dukkar należy
Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail kontakt@dukkar.pl oraz pod numerem telefonu +48 534 620 021  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00, w soboty 10.00-14.00.

dukkar Beata Misiek
ul. Familijna 3a
03-197 Warszawa

NIP: 7842372674

REGON: 522757816

§1 Definicje

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1.1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
1.2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
1.3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art.22¹Kodeksu cywilnego),
1.4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dukkar.pl/regulamin,
1.5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://localhost/dukkar,

§2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
3.1. dostęp do internetu,
3.2. standardowy system operacyjny,
3.3. standardowa przeglądarka internetowa,
3.4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na złożeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§4 Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „panel użytkownika” lub w trakcie składania zamówienia.
3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący realizuje następujące kroki :
3.1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” lub przy produktach na Zamówienie należy wypełnić formularz wpisując nazwę produktu i jego rozmiar.
3.2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
3.3. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcje „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przed rozpoczęciem składania zamówienia,
3.4. podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane.
3.5. wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
3.7. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
3.8. kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

§5 Formy dostawy i metody płatności

1. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
2.1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2.2. platność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 już wkrótce.
Dowodem zakupu online jest przelew bankowy.

Termin realizacji 14-21 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia

§6 Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w termienie 2 dni od chwili zawarcia umowy. Po upływie terminu do zapłaty zamówienie zostanie anulowane.
3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienia uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest przez dukkar podczas wymiany mailowej podczas składania zamówienia
5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania płatności za zamówienia.
7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenia realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z §4 ust.1. Regulaminu.
9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z §6 ust.3 Regulaminu.

§7 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
2.1. gdy zakupiony produkt został wyprodukowana na specjalne zamówienie konsumenta, według jego indywidualnych potrzeb.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konstumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem z załączeniem otrzymanego dowodu zakupu produktu (paragon/rachunek/ faktura).
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§8 Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę

1. Sprzedawca może odstąpić od umowy, szczególnie jeśli okaże się, że produkt nie jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci wszelkie dokonane przez Kupującego płatności.
2. Otrzymane pieniądze Sprzedawca zwróci Kupującemu korzystając z tej samej metody, jakiej użyto do zapłaty za produkt, chyba że Kupujący zgodzi się na użycie innej metody.

§9 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
3.1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
3.2. żądać usunięcia wady,
3.3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
3.4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem
6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556-576).

§10 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupujacego.
5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
6. Dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w :
6.1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.z 2013 r. poz),
6.2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2014r. poz 118),
6.3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie danych osobowych (Dz.U.Nr 100, poz. 1024).
7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
7.1. wglądu do swoich danych osobowych,
7.2. żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego usunięcia z miejsca w który zostały zebrane.
8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies moga być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
10. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
11. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
2.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
2.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
2.3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeń roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/concumsers/odr. Platforma służy rostrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zbowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.